1. Úvodné ustanovenia

  Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") spoločnosti MYSTERY MACHINE, s.r.o. so sídlom Železničná 76, 821 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 55229/B , IČO: 44477384, DIČ: 2022705960, IČ DPH: SK2022705960 upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán - spoločnosti MYSTERY MACHINE, s.r.o. ako poskytovateľa služieb webhostingu, elektronickej pošty, registrácie domén druhej úrovne, serverhousingu, virtuálnych serverov, prenájmu serverov (ďalej len "Poskytovateľ") a fyzickej alebo právnickej osoby ako užívateľa služieb (ďalej len "Užívateľ").

  Zmluvné strany vstupujú do zmluvného vzťahu, ktorý sa týka poskytovania webhostingových služieb a služieb elektronickej pošty na serveroch Poskytovateľa Užívateľovi sprostredkovania registrácie doménových mien druhej alebo vyššej úrovne v sieti internet v centrálnych registroch doménových mien (a ďalších služieb týkajúcich sa doménových mien) zo strany Poskytovateľa pre Užívateľa služieb s tým súvisiacich.

  Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP (https://www.mojhosting.sk/obchodne-podmienky) a reklamačným poriadkom Poskytovateľa (http://www.mojhosting.sk/reklamacny-poriadok).

 2. Registrácia domény

  1. Registrácia doménových mien prebieha podľa poradia, v ktorom boli objednané.
  2. Registrácia .sk domén sa riadi pravidlami Centrálneho registrátora slovenských domén SK-NIC a.s.. Užívateľ je povinný sa s týmito podmienkami oboznámiť. Po zaregistrovaní domény je Užívateľ povinný najneskôr do 14 dní uhradiť poplatok za registráciu .sk domény.
  3. Registrácia iných domén druhej a vyššej úrovne prebieha až po pripísaní úhrady poplatku za registráciu domény na účet Poskytovateľa. Je v zájme Užívateľa uhradíť poplatok za registráciu objednanej domény čo najskôr po jej objednávke, v opačnom prípade Poskytovateľ neručí za dostupnosť objednanej domény.
  4. Výška poplatkov za registráciu domén je zverejnená v cenníku Poskytovateľa na jeho domovskej stránke.
  5. Zrušiť objednávku na registráciu domény je možné len do momentu, kým nie je Poskytovateľom odvedený poplatok za jej registráciu. Po odvedení registračného poplatku už nie je možné žiadať o jeho vrátenie.
  6. Poskytovateľ zaistí registráciu a prevádzku doménového mena bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že registrácii, predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebránia problémy na strane Užívateľa alebo na strane tretích osôb. Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a nastavenie menných serverov Užívateľa či tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Užívateľom.
  7. Za porušenie vlastníckych práv k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Užívateľa, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov (oprávnených osôb podľa zákona c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník), nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.
  8. Na základe objednávky Poskytovateľ zaregistruje .sk doménu vo svojom mene (Poskytovateľ je držiteľom domény). V takomto prípade Poskytovateľ garantuje Užívateľovi, že počas registračného obdobia uvedenej domény akékoľvek zmeny (zmena držiteľa, zmena registrátora) vykoná len po predchádzajúcom súhlase Užívateľa. Poskytovateľ môže odmietnuť zaregistrovanie domény vo svojom mene.
 3. Webhostingové služby

  1. Multihostingovú službu môže využívať len doména registrovaná prostredníctvom Poskytovateľa. V prípade existujúcej domény je potrebné ju preregistrovať / previesť k Poskytovateľovi.
  2. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky v dodávke elektrickej energie a za výpadky dátovej siete housingového centra. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kroky na eliminovanie výpadkov v poskytovaných službách.
  3. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať plánované odstávky poskytovaných služieb s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardware, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia serveru (ďalej len "odstávka služieb"). Pokiaľ to charakter odstávky dovoľuje, bude vykonaná vo večerných a nočných hodinách tak, aby čo najmenej ovplyvnila funkčnosť poskytovaných služieb.
  4. Poskytovateľ o plánovaných odstávkach vopred informuje na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom vopred upozorní priamo dotknutých zákazníkov.
  5. Neobmedzeným diskovým priestorom sa rozumie diskový priestor s kapacitou (maximálnou hranicou obsadenia) zodpovedajúcou bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Na požiadanie môže Poskytovateľ zvýšiť diskovú kapacitu bez dodatočného navýšenia Ceny alebo s dodatočným navýšením Ceny s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť opakované zvýšenie diskovej kapacity pre Užívateľa v prípade ohrozenia plynulej prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov.
  6. Neobmedzeným počtom e-mailových schránok sa rozumie počet e-mailových schránok zodpovedajúci bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Na požiadanie Užívateľa môže Poskytovateľ zvýšiť maximálny počet e-mailových schránok bez dodatočného navýšenia Ceny alebo s dodatočným navýšením Ceny s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov. Poskytovateľ si v prípade ohrozenia plynulej prevádzky zariadení vyhradzuje právo odmietnuť opakované zvýšenie maximálneho počtu e-mailových schránok.
  7. Neobmedzeným dátovým prenosom sa rozumie tok dát smerujúcich na doménu v držbe alebo užívaní Užívateľa zo siete Internet alebo z domény v držbe alebo užívaní Užívateľa smerom do siete Internet a tok dát v kapacite zodpovedajúci bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov.
  8. Diskový priestor domény slúži na ukladanie obsahu webových stránok Užívateľa, neslúži ako úložisko pre výmenu veľkého množstva dát medzi užívateľmi Užívateľa (cez ftp, http a pod.).
 4. Práva a povinnosti Užívateľa a využitie objednaných služieb

  1. Užívateľ je oprávnený najmä:
   • využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom;
   • žiadať vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom, o vrátenie ktorej Užívateľ požiada Poskytovateľa najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia poskytovania Služby, alebo na predĺženie doby poskytovania Služby o 1 deň za každé prerušenie poskytovania Služby v predplatenom období zavinené Poskytovateľom alebo jeho subdodávateľom, ktoré trvalo dlhšie ako 5 minút, pokiaľ sa nedohodli inak;
   • obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na helpdesk,
   • vybrať si ľubovolnú doménu z ponuky Poskytovateľa alebo z voľných domén v súlade s príslušnými pravidlami registrácie domén;
   • sprostredkovať poskytovania Služby tretím osobám iba na základe osobitnej písomnej dohody s Poskytovateľom;
   • na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné;
   • využívať poskytnutý priestor a FTP prístup výhradne za účelom umiestnenia resp. aktualizácie www stránky;
  2. Užívateľ je povinný najmä:
   1. na zariadeniach Poskytovateľa neumiestňovať:
    • erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videá atď.);
    • obsah nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie;
    • dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním;
    • download servery;
    • nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja a poskytovania tretím osobám;
    • chat servery;
    • servery zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu);
    • servery preťažujúce databázové systémy
    • servery obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi);
    • servery nadmerne zaťažujúce linku;
    • servery porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;
    • akékoľvek servery, ktoré sa i čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií;
    • dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy.
   2. platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;
   3. neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;
   4. oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu helpdesku alebo prostredníctvom užívateľského web rozhrania sprístupneného Poskytovateľom prostredníctvom siete Internet pre Službu ( ďalej len „administrátorské rozhranie Služby“):
    • zmeny Kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
    • všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
    • bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;
   5. nevyužívať FTP priestor a prenosové kapacity na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s www stránkou Užívateľa, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi Užívateľmi;
   6. nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;
   7. využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.
  3. Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.
 5. Ceny a platobné podmienky

  1. Cenník služieb Poskytovateľa (ďalej len "cenník") je zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poplatok za registráciu domény je splatný ročne vopred, prípadne podľa podmienok registrácie daného doménového mena. Webhostingové služby sú splatné štvrťročne, polročne, ročne, prípadne na viac rokov dopredu.
  2. Poskytovateľ poplatok za registráciu a/alebo webhostingové služby účtuje predfaktúrou so splatnosťou do 14 dní od vystavenia.
  3. Užívateľ by mal vykonať úhradu tak, aby bola jeho platba pripísaná na účet Poskytovateľa pred koncom registračného obdobia domény, v prípade neskoršej úhrady Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť domény.
  4. Predfaktúra je v elektronickej forme zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu Užívateľa. Užívateľ je povinný pri úhrade dodržať variabilný symbol uvedený na predfaktúre, slúžiaci na identifikáciu platby. V prípade neuvedenia variabilného symbolu, alebo uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté problémy pri spracovaní platby. Užívateľ je taktiež povinný uhradiť plnú sumu uvedenú na predfaktúre.
  5. Faktúra (daňový doklad) je po zaúčtovaní platby zasielaná v elektronickej forme (PDF súbor) emailom. Elektronická faktúra spĺňa všetky podmienky vyžadované platnými zákonmi SR. Obsah dokumentu je podpísaný elektronickým podpisom v súlade so zákonom o elektronickom podpise (č. 215/2002 Z. z.) a je tak platným daňovým dokladom.
  6. Užívateľ má počas jedného mesiaca od objednania novej služby, alebo prevodu služby od iného poskytovateľa (skúšobná doba), nárok na zrušenie objednávky bez udania dôvodu a vrátenie uhradených poplatkov za prevádzku. Poplatok za zmenu registrátora, registráciu domény, SSL certifikát a príp. iné podobné služby, je nevratný. Ak Užívateľ po skončení skúšobnej doby ukončí používanie služby, nemá nárok na vrátenie poplatku alebo jeho časti. Predplatená služba je Užívateľovi k dispozícii nezávisle na tom, či ju využíva alebo nie, až do konca predplateného obdobia.
  7. Za škody spôsobené Poskytovateľom pri registrácii domény alebo pri poskytovaní webhostingových služieb ručí Poskytovateľ len do výšky poplatku za registráciu domény alebo webhostingové služby uhradeného vo fakturačnom období, v ktorom ku škode došlo.
 6. Ukončenie zmluvy

  1. Zmluvný vzťah medzi Užívateľom a Poskytovateľom zaniká:
   • dohodou zmluvných strán
   • uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,
   • písomnou dohodou zmluvných strán,
   • odstúpením od Zmluvy,
   • výpoveďou,
   • zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu
   • užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v čl. 7., odseku 7.2. písm. a) až c) alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP;
   • Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,
   • Užívateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb
  2. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia čl. 7, bod 7.2, písm. a), b) a f) a bodu 10.4. písm. c) až e) tohto článku VOP, kde sa na platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail, fax, sms správa).
 7. Záverečné ustanovenia

  1. Vypísaním objednávky Užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom.
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje Užívateľa (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) neposkytnúť tretej osobe bez Užívateľovho výslovného súhlasu s výnimkou:
   • poskytnutie údajov Užívateľa registrátorovi príslušnej domény podľa Objednávky, ak je to nevyhnutné pre správny priebeh registračného procesu objednanej domény
   • poskytnutie nevyhnutných údajov o Užívateľovi zmluvnému partnerovi Poskytovateľa, ktorý sa z poverenia Poskytovateľa zaoberá vymáhaním pohľadávok Poskytovateľa – a to len v prípade, že Užívateľ neuhradí poplatky spojené s jeho Objednávkou po dobu viac ako 60 dní odo dňa splatnosti vystavenej predfaktúry aleb faktúry. V takomto prípade budú údaje o Užívateľovi použité zmluvným partnerom Poskytovateľa a to len na účely vymáhania pohľadávky.
  3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť bez súhlasu klienta tieto VOP a cenník. Poskytovateľ je povinný o zmene VOP alebo cenníka informovať Objendávateľa najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny. Po doručení príslušného upovedomenia o zmene VOP alebo cenníka má Užívateľ právo zmluvu z tohto dôvodu vypovedať, najneskôr však 20 dní po doručení upovedomenia. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia platnosti príslušnej zmeny VOP alebo cenníka.
  4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa.
  5. Tieto Všeobecné obchodné podmienok nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2016. Týmto dňom sa rušia predchádzajúce VOP.

Čo o nás hovoria naši zákaznícii